Sanayi Belgeleri

Hizmetlerimiz

Sanayi Belgeleri


Kapasite Raporu İş Makinesi Tescil-Tasdik Ekspertiz Raporu Yerli Malı Belgesi


Kapasite Raporu

Kapasite Raporu'nun Tanım ve Kapsamı
Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç Nedir?
Kapasite raporları ülkenin sıni üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla sanayi bilgi sistemini oluşturmak, sanayi sicil belgesi almak, teşvik, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin alınması vb. işlemlerde kullanılmak amacıyla düzenlenirler.

Kapasite Raporu Tanzimini Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangileridir?
• 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu,
• 5174 sayılı TOBB Kanunu (Madde 9),
• 28/05/1975 tarih 15248 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7/9914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 
• TOBB Muamelat Yönetmeliği (Madde 41),
• 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK ve Yönetmelikleri,
• Teşviklerle İlgili Tebliğler,
• İthalat ve İhracat Yönetmelikleri

Kapasite Raporu Tanzim Edilen Sektörler Hangileridir?
• Gıda Sanayii
• İplik Sanayii
• Dokuma Sanayii
• Örme Sanayii
• Konfeksiyon Sanayii
• Boya, Apre ve Emprime Sanayii
• Jüt ve Amyant Sanayii
• Halı ve Hasır Sanayii
• Döküm Sanayii
• Madeni Eşya Sanayii
• Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayii
• Çeşitli Metal Sanayii
• Montaj ve Tamir, Bakır Atölyeleri
• Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri
• Kaplama Sanayii
• Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar
• Ağaç Eşya Sanayii
• Toprak Eşya Sanayii
• Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayii
• Cam ve Porselen Sanayii
• Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayii
• Baskı ve Cilt Sanayii
• Kimya Sanayii
• Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayii
• Plastik Eşya Sanayii
• Kauçuk Eşya Sanayii
• Deri Eşya Sanayii
• Film ve Fotoğraf Sanayii
• Protez ve Ortopedi Sanayii
• Muhtelif İnşaat Taahhüt İşleri
• Deri Tuzlama ve Asorti İşleri

Kapasite Raporu Nerelerde Kullanılmaktadır?
Kapasite Raporları; 
• Yatırım Teşvik Belgesi, KOSGEB,
• Dahilde İşleme İzin Belgesi,
•Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında, Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
• Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
• Resmi ve özel ihalelerde,
• Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
• Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
• Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
• İmalatçı belgesi alımında,
• Vergi incelemelerinde,
• Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde, gerekli olmaktadır. Ayrıca ülkemizin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Kapasite Raporu Başvuru Evrakları Hangileridir?
1-Müracat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.),
2-Firmanın üretim yaptığı işyeri adresinin odamız kayıtlarında tescilli olması,
3-Kapasite Raporu Müracaat Dilekçesi,
4-Firma mal sahibi ise işyeri tapu fotokopisi, işyeri kiralık ise kira kontratı fotokopisi (imzalı kısmın firmayı temsile yetkili kişilere ait olması, aslının görülmesi kaydıyla),
5-İşyerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen sigortalı işçi çalıştırdığına dair son 4 aya ait bildirge, işyeri SGK numarası, (SGK göstergelerinde firmanın imalathane adresi olacaktır.)
6-İşyerinde mevcut olan makina-tesisatın fatura fotokopileri veya Mali Müşavir onaylı Mizan Demirbaş Listesi
7-Makina ve Tesisat için; Finansal Kiralama (Leasing) yapılmış ise Leasing Sözlemesi fotokopisi, kira kontratı veya taşeron sözleşmesi düzenlenmiş ise kira kontratı veya taşeron sözleşmesi fotokopisi (imzalı kısımların firmayı temsile yetkili kişilere ait olması, aslının görülmesi kaydıyla),
8-İmzaya yetkili kişilerin firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri fotokopisi,
9-Son aya ait elektrik faturası fotokopisi,
10-Varsa Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi,
11-Kapasite Raporunun düzenlendiği yıla ait; Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin kayıtlı olduğu defterlerin (Defteri kebir, yevmiye, envanter) noter onay tarih ve numaralarını gösteren sayfalarının fotokopisi,
12-Varsa İşletme adına Türk Patent Enstitüsü tarafından verilmiş marka tescil belgesi fotokopisi,
13-Varsa Deşarj İzni, Emisyon İzni, ISO 14000 Belgesi, Kalite Belgeleri vb., İhracat durumu fotokopisi,
14-Varsa bir önceki Kapasite Raporunun fotokopisi,
15-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin;
Herhangi bir masraf alınmadan yatırılabileceği banka şubesi ve hesap numaraları
Akbank Bakanlıklar Şubesi
TR 350004600153888000069072
Vakıflar Bankası Merkez Şubesi
TR 210001500158007293586413

belirtili hesap numaralarından herhangi birine Kapasite Raporu Tasdik Ücreti olarak firma adına yatırılacak olan; 300 TL’lik banka dekontu veya ödeme çıktısı,
16-Ücret tarifesine göre STSO veznesine yatırılacak olan Kapasite Raporu Ücreti (500 TL) makbuz fotokopisi.
Kapasite Raporu için Nasıl Başvurulur?
Ticaret ve Sanayi Odası Üye Hizmetleri Servisinden temin edilen kapasite raporu başvuru formu doldurularak ve ekinde yukarıda belirtilen evraklar derlenerek başvurulur.
Kapasite Raporları Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?
Firma tarafından kapasite raporu başvuru formu ile birlikte Ticaret ve Sanayi Odası Üye Hizmetleri Servisine başvurulur,
• Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir,
• Görevli eksperle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur,
• Eksper Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder,
• TOBB Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Programında veri girişi yapılarak kapasite raporu online olarak TOBB’ne gönderilir.
• TOBB'nin onayından sonra “Aslı Gibidir” yapılarak firmaya teslim edilir.

Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurur?
Oda üyesi olan,
• Sigortalı işçileriyle üretim yapan,
• Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,
• Gerekli makine ve tesisatı bulunan sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.
İletişim:
Bahattin YILDIZ
E-mail: bahattinyildiz@sivastso.org
İsmail Hakkı ALPAYAR
E-mail: stsoalpayar@hotmail.com
Tel:0.346. 223 19 58

İlgili Dosyalar :
Kapasite Raporu Başvuru Formu
Kapasite Raporu Başvurusu İçin İstenen Evraklar Listesi

İş Makinesi Tescil-Tasdik

İş Makinasının Tanım ve Kapsamı Nedir?
İş makinaları, yol inşaatı ile, tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

İş Makinasını Tescile Yetkili Kuruluşlar Hangileridir?
1.Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,
2.Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;
a) Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,
b) Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca tescilleri yapılır.

İş Makinasının Tescili Neden Zorunludur?
2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası'nın ilgili Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca, bütün motorlu araçlar ile ilgili Yönetmelik'te tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler.

İş Makinasının Satış ve Devirleri Nasıl Yapılır?
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.

İlk tescili yapılacak olan iş makinalarının satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren 3 ay içinde tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.

İş Makinası Tescil Belgesi Düzenleme Evrakları Hangileridir?
Tescil belgesi düzenletmek üzere müracaatta bulunan firma veya şahısların müracaat sırasında ibraz etmeleri gereken evraklar:

A) İlk defa tescili yapılacak araçlar için;
- Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'na hitaben yazılmış ve iş makinasının tescilini talep eden dilekçe
- İş makinasının sahiplik belgesi: 
a) Fatura (İş makinası ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz)
b) Veraset ilamı veya mahkemeden alınacak sahiplik belgesi. (a ve b de belirtilen belgelerden herhangi birinin aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir)
- İş Makinası Sicil Fişi
- Teknik Belge (Makine Mühendisleri Odası'na kayıtlı bir makine mühendisi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış olacak )
- Varsa resim, broşür, şekil çizim gibi iş makinasına ait fikir verici ek dökümanlar 
- Oda harcı . (Sivas Ticaret ve Sanayi Odası veznesine) yatırır.

B) Tescili yapılmış araçlar için;

- Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'na hitaben yazılmış ve iş makinasının tescilini talep eden dilekçe
- Noter satış sözleşmesi (Noter tarafından iptal edilen tescil belgesi sözleşmeye eklenecektir)
- İş Makinası Sicil Fişi

- Oda harcı (Sivas Ticaret ve Sanayi Odası veznesine) yatırılır.


Döküman Dilekçe
İletişim:
Bahattin YILDIZ
E-mail: bahattinyildiz@sivastso.org
İsmail Hakkı ALPAYAR
E-mail: stsoalpayar@hotmail.com
Tel:0.346. 223 19 58

İlgili Dosyalar :


Ekspertiz Raporu

Tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanmayan, seri halde veya standart üretim yapmayıp elle üretim yapan, ürünlerini doğrudan tüketiciye satan işyerleri için kapasite raporu düzenlenmemekte olup, bu tür işletmeler için Ekspertiz Raporu tanzim edilmektedir.

Gıda İşyerlerine Yönelik Ekspertiz Raporu Başvurusu İçin İstenilen Belgeler
- Müracaat eden firmanın Oda kaydının olması (Merkez,Şube vb.)
- Firmanın üretim yaptığı işyeri adresinin Odamız kayıtlarında tescilli olması

1. Başvuru Dilekçesi
2. İşletmenin bulunduğu yerin tapu fotokopisi veya işletmenin kurulduğu yer kiralık ise kira sözleşmesi,
3. Muhasebe onaylı makine tesisat listesi, (var ise motor güçleri yazılacak)
4. Çalışan mevcut personelin son ay’a ait sigortalı hizmet listesi fotokopisi varsa yeni işe giriş bildirgesi fotokopileri, (SSK göstergelerinde firmanın imalathane adresi olacaktır.)
5. Oda ücreti

İletişim:
Bahattin YILDIZ
E-mail: bahattinyildiz@sivastso.org
İsmail Hakkı ALPAYAR
E-mail: stsoalpayar@hotmail.com
Tel:0.346. 223 19 58


Yerli Malı Belgesi
Yerli Malı Belgesi Tanziminde Amaç Nedir?
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63. maddesinde; "Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerden; mal alımlarında Sanayi ve Ticaret bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak, Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dökümanına hükümler konulabileceğinden yerli istekliler lehine avantajı uygulanacak mal alım ihalelerinde ihale konusu mal yerli malı olarak değerlendirilecektir.” denilmektedir. 

Yerli Malı Belgesi Başvuru Evrakları Hangileridir?
1- Taahhütname ve eki Yerli Katkı Oranı Hesabı bu hesabın baz alındığı bilgi ve belgeler
2- Sanayi Sicil Belgesi sureti.
3- İşletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişinin(kişilerin) imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti.
4- Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat suretleri.
5- Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti.
6- Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Kayıt Belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri).
7- Müstahsil makbuzu veya fatura sureti.
8- Maden Ruhsatı sureti.
Dökümanlar
Katkı Oranı Hesap Cetveli
Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi
Yerli Malı Belgesi Formu
Yerli Malı Belgesi içinTaahhütname


İletişim:
Bahattin YILDIZ
E-mail: bahattinyildiz@sivastso.org
İsmail Hakkı ALPAYAR
E-mail: stsoalpayar@hotmail.com
Tel:0.346. 223 19 58

İmalat Yeterlilik Belgesi Tanziminde Amaç Nedir?
Firmaların belirli miktardaki iş ve hizmeti belirli bir zamanda mevcut olanakları ile yapmaya yeterli olup olmadıkları tespiti amacıyla ilgili mercilere ibraz edilmek üzere düzenlenen bir belgedir.
Bu belge geçerli kapasite raporu bulunan firmalar için düzenlenmektedir.
İmalat Yeterlilik Belgesi Başvuru Evrakları Hangileridir?
- Dilekçe
- Kapasite Raporu
İmalat Yeterlilik Belgesi Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?
Talep sahibi dilekçeyle başvurur. Oda Meclisi tarafından belirlenen tarifeye göre hizmet ücreti Oda veznesine yatırtılır. Oda raportörü tarafından işletmeye ait kapasite raporu incelenir. İmalat Yeterlilik Belgesi hazırlanır. Genel Sekreter tarafından imzalanıp mühürlendikten sonra Belgenin bir nüshası talep sahibine verilir. Bir nüshası da ilgili dosyasında saklanır.

İletişim:
Bahattin YILDIZ
E-mail: bahattinyildiz@sivastso.org
İsmail Hakkı ALPAYAR
E-mail: stsoalpayar@hotmail.com
Tel:0.346. 223 19 58

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası