TAPDK Satış Belgeleri

Hizmetlerimiz

TAPDK Satış Belgeleri


TAPDK Satış Belgesi 15.04.2008 tarih ve 26848 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5752 sayılı Kanunla değişik 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 1’inci maddesi ile 12.11.2008 tarih ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 7’inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi kapsamında, tütün mamulü ve alkollü içki satıcıları tarafından yapılacak satış belgesi başvurularının kabulünün Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından yapılması gerekmektedir. Ancak başvuruların Kurum mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi ve ilgililerine teslim ile düzenlenmiş bulunan belgelere istinaden yapılması gereken işlemlerin TOBB’a bağlı odalarca yürütülmesi hususunda TOBB ve TAPDK ile bir protokol imzalanmıştır.

İmzalanan protokol çerçevesinde, Ülkemizde tütün mamulü, alkol ve alkollü içki satışı yapmak isteyen, mevzuata uygun başvuru yapan ve belge düzenlenmesi için aranılan şartları taşıdığı anlaşılan kişiler adına satış belgesi, Tütün Mamulü, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı ile Satış Belgelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde üç farklı türde düzenlenmektedir.

A - Perakende Satış Belgesi
I-  Tütün Mamulü, Alkol ve Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi
II-  Tütün Mamulü Perakende Satış Belgesi
III- Alkol ve Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi

B - Açık Alkollü İçki Satış Belgesi

C - Toptan Satış Belgesi İlk Satıcılık Başvurusu:

Talep sahibi bir dilekçe ile müracaat eder. Belge almak isteyen talep sahibinin Sivas İl sınırları içerisinde ve Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olup-olmadığı kontrol edilir. Dilekçe ve 07/04/2011 itibariyle uygulamaya geçen başvuru sistemi gereği  www.tapdk.gov.tr web adresinden, firmanızca giriş yapılmaktadır. Bu sayfadaki  ONLİNE SATIŞ BELGESİ SİSTEMİ'den SATIŞ BELGESİ BAŞVURUSUtercihi yapılarak işlem gerçekleşmektedir. Sonuçta çıkan sayfanın yazdırılarak ekte sunacağınız evrakların Odamıza ulaşması halinde başvuru alınır.

Talep sahibinden istenilen evraklarda yer alan bilgiler Online Satış Belgesi Sisteminde adım adım kontrol edilir. Yeni satış belgesi başvurusuna ilişkin bilgi girişlerinin tamamlanmasına müteakip, yapılan girişler bu aşamada sisteme kaydedilmektedir. Seri numaralı, matbu satış belgeleri yazıcıdan çıkartılarak bir adet fotokopisi alınır ve aslı talep sahibine teslim edilir. Alınan fotokopi ile ilgili evraklarla beraber dosyasında saklanır.

Bilgi Değişikliği:

Belge sahibi dilekçe ile Odamıza başvuruda bulunur. Dilekçenin talebi yeterinde karşılayıp karşılamadığı incelenir, karşılamıyor ise dilekçenin yenilenmesi istenir. Dilekçe ekinde, 

• Gerçek Kişi – Tüzel Kişi Satış Yeri (işyeri) adresi değişikliğinde,  
- Satış Belgesi aslı 
- Kayıtlı bulunulan Odadan alınan faaliyet belgesi aslı (2013 yılı), 
- Ticaret sicil gazetesi

• Gerçek Kişi – Tüzel Kişi Unvan değişikliğinde, 
- Satış Belgesi aslı
- Kayıtlı bulunulan Odadan alınan faaliyet belgesi aslı (2013 yılı) 
- Ticaret sicil gazetesi

-Gerçek Kişi İsim/Soy isim Değişikliğinde,

-İsim değişikliği ile ilgili alınmış olan mahkeme kararı

-TAPDK Satış Belgesi Asıl

-Faaliyet Belgesi (Asıl)

-6 Aydan eski olmayan Arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesi (Asıl)

-İkametgâh Beyanı

-Ticaret Sicil Gazetesi

-Nüfus Cüzdanı

-Belediye Tarafından Yeni Düzenlenmiş İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

• Tüzel Kişilik Yetkilisi değişikliğinde, 
- Satış Belgesi aslı
- Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi aslı (yetkili kişi adına düzenlenmiş)
- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (yetkili kişi adına düzenlenmiş)
- İkametgâh Beyanı
- Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
- Yetki belgesinin aslı ve fotokopisi
- İmza sirküleri aslı ve fotokopisi
- Varsa, 1 adet vesikalık fotoğraf alınır ve evrak kayda girer.

Terk İşlemi:

Dilekçe ve ekinde satış belgesi aslı alınır ve evrak kayda girer. Daha sonra Online Satış Belgesi Sistemine terk dilekçesinin tarihi girilerek belge faal durumdan çıkartılır. İlgili evraklar dosyasında saklanır.

 

Zayi İşlemi:

Satıcıların, satış belgesini zayi ettiğine ilişkin dilekçeleri ile birlikte yeniden belge düzenlemesini talep etmeleri halinde “Online Satış Belgesi Sistemi”nde gerekli girişler yapılır. Mevcut bilgiler ile satış belgesi çıkartılarak bir fotokopisi alınır ve aslı talep sahibine teslim edilir. Alınan fotokopi dosyasında saklanır.

2012 YILI İÇİN BELİRLENEN SATIŞ BELGESİ BEDELLERİ

1.Toptan Satıcılar

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde         1.795.TL

Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için                                    2.715.TL

İlçe merkezlerinde                                                                      710.TL

Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için                                     1.080.TL

2.Perakende Satıcılar

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde           175.TL

İlçe merkezlerinde                                                                     104.TL

Belde/Köy                                                                                  33.TL

3. Açık İçki Satıcıları

İl merkezlerinde (Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde               710.TL

İlçe merkezlerinde                                                                      259.TL

 

 

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası